Regulamin konkursu “Stwórz maskotkę klubową Jezioraka Iława”

Drodzy Jeziorowcy, mamy dla Was konkurs! IKS Jeziorak Iława będzie miał swoją maskotkę klubową! Jak będzie ona wyglądała oraz jakie będzie nosić imię? O tym zadecydujecie Wy! Zanim jednak przystąpicie do pracy, zapoznajcie się z regulaminem konkursu.

§ 1 Zasady ogólne

 1. Niniejszy regulamin (zwany dalej “Regulaminem”) określa warunki uczestnictwa w konkursie pod nazwą „Stwórz Maskotkę Klubową Jezioraka Iława” (zwanego dalej “Konkursem”) organizowanym za pośrednictwem portalu społecznościowego Facebook.
 2. Organizatorem Konkursu przeprowadzonego na profilu Jeziorak Iława na Facebooku jest IKS JEZIORAK IŁAWA z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława; NIP: 744-101-82-57 (zwany dalej: „Organizatorem”).
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i art. 921 Kodeksu Cywilnego.
 4. Organizator ponosi pełną odpowiedzialność za treść Regulaminu, przebieg, realizację i obsługę Konkursu, wydanie nagród oraz ewentualne reklamacje dotyczące sposobu prowadzenia Konkursu.
 5. Konkurs jest organizowany w okresie od dnia – do dnia – zgodnie z Regulaminem oraz zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 6. Konkurs realizowany jest na stronie konkursowej, tj. w serwisie Facebook o adresie www.facebook.com/jeziorakilawa (zwanej dalej „Stroną konkursową”)
 7. Przystąpienie do Konkursu jest dobrowolne i nieodpłatne. Z chwilą przystąpienia do Konkursu uczestnik akceptuje w całości treść niniejszego Regulaminu.
 8. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej “Uczestnikiem”) może być osoba posiadająca pełną
  zdolność do czynności prawnych, która łącznie spełnia następujące warunki:
  a) ma miejsce zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
  b) posiada aktywne konto w portalu społecznościowym Facebook, które nie może być kontem fikcyjnym i musi spełniać wymogi określone w regulaminie dostępnym pod adresem: https://pl-pl.facebook.com/legal/terms,
  c). nie ukończyła 16 lat.
 9. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora oraz pracownicy i przedstawiciele innych podmiotów biorących bezpośredni lub pośredni udział w przygotowaniu i prowadzeniu Konkursu na zlecenie lub przy współpracy z Organizatorem, a także wstępni, zstępni, małżonkowie, rodzeństwo, rodzeństwo wstępnych, zstępni rodzeństwa, osoby pozostające w faktycznym pożyciu i osoby pozostające w stosunku przysposobienia z pracownikami i przedstawicielami podmiotów wymienionych powyżej.
 10. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania nagrody, nie można przenosić na inne osoby fizyczne.
 11. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, związany ani przeprowadzany
  przez operatora portalu społecznościowego Facebook. Portal Facebook zwolniony jest z odpowiedzialności za konkurs.

§ 2 Warunki przystąpienia do Konkursu

 1. Osoba przystępująca do Konkursu zobowiązana jest do wstawienia w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na maskotkę klubową IKS Jezioraka Iława, której wizerunek przedstawia białego orła. Prawa autorskie do zwycięskich prac konkursowych (zdjęć) będą przenoszone na rzecz Organizatora. Udzielając odpowiedzi, Uczestnik akceptuje Regulamin.
 2. Praca konkursowa może zostać wykonana jako:
  a) forma papierowa w dowolnej technice plastycznej: rysowanie, malowanie, wyklejanie, wydzieranie, lepienie itp.;
  b) forma przestrzenna.
 3. Dopuszczalne formaty pracy konkursowej:
  a) praca płaska;
  b) praca przestrzenna.
 4. Odpowiedź uczestnika mogą stanowić wyłącznie nowe, niepublikowane wcześniej prace konkursowe, do których Uczestnik posiada pełnię praw autorskich, za co Uczestnik ponosi całkowitą i wyłączną odpowiedzialność.
 5. Opublikowanie pracy konkursowej w odpowiedzi na zadanie konkursowe poprzez wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na maskotkę klubową IKS Jezioraka Iława, jest równoznaczne ze złożeniem przez Uczestnika oświadczenia, zgodnie z którym Uczestnikowi przysługuje wobec tej odpowiedzi pełnia autorskich praw majątkowych oraz że odpowiedź nie narusza praw osób trzecich.
 6. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, zgodnie z brzmieniem art. 921 § 3 k.c., Organizator nabywa prawa autorskie do stworzonej przez nagrodzonego uczestnika odpowiedzi, będącej utworem w rozumieniu Prawa autorskiego, w tym autorskie prawa majątkowe, prawa zależne, w zakresie w szczególności następujących pól eksploatacji:
  a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
  b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
  c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 2 – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 7. Z chwilą przekazania nagrody określonej w § 4 ust. 1, uczestnik udziela Organizatorowi nieodwoływanego, przenoszalnego upoważnienia do wykonywania przysługujących mu praw autorskich osobistych, w szczególności upoważnienia do decydowania o korzystaniu z utworu do celów marketingowych, do decydowania o czasie publikacji i sprawowania nadzoru autorskiego, a także do publikowania utworów bez oznaczenia autorstwa.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia odpowiedzi w przypadku powzięcia wiadomości, o naruszaniu przez odpowiedź praw autorskich lub dóbr osobistych osób trzecich lub o nieprawidłowości oświadczeń wskazanych w ust. 5 powyżej. Usunięcie odpowiedzi jest równoznaczne z wykluczeniem z Konkursu uczestnika – autora zakwestionowanego materiału.

§ 3 Zasady Konkursu

 1. Celem postawionym przed Uczestnikami Konkursu jest opracowanie i opublikowanie za pośrednictwem profilu na portalu społecznościowym Facebook wskazanym w § 1 pkt. 6 pracy konkursowej wykonywanej w odpowiedzi na przygotowane przez Organizatora zadanie w poście konkursowym. Zadaniem konkursowym jest wstawienie w komentarzu pod postem konkursowym zdjęcia pracy plastycznej przedstawiającej pomysł na maskotkę klubową IKS Jezioraka Iława, której wizerunek przedstawia białego orła.
 2. Konkurs trwa od dnia 02.07.2023 r. do dnia 31.07.2023 r. do godziny 23:59. Zwycięzca zostanie wybrany do dnia 07.08.2023 r.
 3. Zwycięzca zostanie wyłoniony przez Komisję, w której skład wejdą przedstawiciele Organizatora oraz Fundatora nagród.
 4. O wygranej w konkursie decyduje kreatywność pracy, jej oryginalność, jakość jej wykonania i jej zgodność z zadaniem konkursowym.
 5. Organizator poinformuje zwycięzców o wygranej oraz o przyznaniu nagród poprzez informacje pod postem konkursowym do dnia 07.08.2023 r.
 6. Nagrody zostaną wręczone w terminie 16-17.08.2023 r.

§ 4 Nagrody

 1. W konkursie przewidziano nagrody:
  1 miejsce – koszulka z autografem Grzegorza Laty, piłka z autografem Tomasza Frankowskiego i zestaw piłkarski;
 2. miejsce – zestaw piłkarski;
 3. miejsce – zestaw piłkarski.
 4. Jeden Uczestnik może zgłosić kilka prac konkursowych, jednak może wygrać tylko jedną nagrodę.
 5. Nagroda nie podlega wymianie, zamianie na inne nagrody rzeczowe ani na równowartość pieniężną, a prawo do Nagrody przysługujące zwycięzcom nie jest zbywalne.
 6. W Konkursie odrzucone zostaną Zgłoszenia, które:
  a) zawierają treści powszechnie uznane za obraźliwe, wulgarne, nawołujące do nienawiści lub nietolerancji na jakimkolwiek tle, treści erotyczne, propagujące przemoc;
  b) zawierają treści nawiązujące w negatywny sposób do płci, wieku, niepełnosprawności, rasy, narodowości, przekonań politycznych, pochodzenia etnicznego, wyznania, orientacji
  seksualnej, religii, organizacji o charakterze religijnym;
  c) zawierają treści niezgodne z prawem;
  d) zawierają treści godzące w powszechnie uznane wartości chronione prawem;
  e) naruszają prawa osób trzecich, w tym w szczególności godność, cześć, dobre imię, wizerunek;
  f) naruszają dobre obyczaje;
  g) nie spełniają innych warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.

§ 5 Dane osobowe Uczestników

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest IKS JEZIORAK IŁAWA z siedzibą pod adresem ul. Sienkiewicza 1, 14-200 Iława; NIP: 744-101-82-57; Kontakt z Administratorem jest możliwy poprzez e-mail: sekretariat@jeziorakilawa.pl w każdej sprawie dotyczącej przetwarzania danych osobowych Uczestników Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane w szczególności w celu realizacji Konkursu (w tym wyłonienia osób nagrodzonych i wręczenia nagród), w celu rozpatrzenia reklamacji oraz w celu zapewnienia możliwości ustalenia lub dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit f) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 27 kwietnia 2016 r. (UE) 2016/679 dalej jako „Rozporządzenie”);
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być przekazywane podmiotom świadczącym usługi na rzecz Administratora związane z realizacją Konkursu, m.in. podmiotom służącym usługi kurierskie, podmiotom świadczącym usługi księgowe, dostawcom systemów informatycznych i usług IT, podmiotom świadczącym usługi prawne (w tym podatkowe i windykacyjne), podmiotom świadczącym usługi archiwizacji dokumentów. Dane osobowe Uczestników Konkursu mogą być także przekazywane uprawnionym organom w zakresie wymaganym przez obowiązujące przepisy prawa.
 4. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przetwarzane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Uczestnik wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania jego danych osobowych. Okres przetwarzania danych osobowych może zostać każdorazowo przedłużony o okres przedawnienia roszczeń, jeżeli przetwarzania danych osobowych będzie niezbędne dla dochodzenia ewentualnych roszczeń lub obrony przed takimi roszczeniami przez Administratora. Po tym okresie dane będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa.
 5. Uczestnikowi przysługuje prawo: dostępu do treści danych oraz żądania ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych osobowych, wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia sprzeciwu względem przetwarzania danych osobowych z przyczyn związanych z jego szczególną sytuacją.
 6. Uczestnikowi przysługuje także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 7. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwia realizację wydania nagrody. Uczestnicy biorący udział w konkursie zgadzają się w momencie publikacji komentarza na przetwarzanie ich danych osobowych.

§ 6 Reklamacje

 1. Reklamacje, dotyczące sposobu przeprowadzania Konkursu, Uczestnicy powinni zgłaszać elektronicznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych od dnia zakończenia Konkursu.
 2. Elektroniczna reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, e-mail, dokładny adres Uczestnika oraz dokładny opis i uzasadnienie reklamacji. Reklamacja powinna być przesłana na adres e-mail: sekretariat@jeziorakilawa.pl z dopiskiem: Reklamacja Konkurs „Stwórz Maskotkę Klubową Jezioraka Iława”.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Organizatora w terminie 14 dni roboczych od daty ich otrzymania przez Organizatora.

§ 7 Postanowienia końcowe

 1. Przez cały czas trwania Konkursu Regulamin będzie do wglądu na stronie https://jeziorakilawa.pl/.
 2. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 3. Organizator zastrzega sobie prawo dokonywania zmian Regulaminu, przy czym zmiany nie będą mniej korzystne ani pogarszały sytuacji dotychczasowych Uczestników ani wpływać na nabyte już przez nich prawa w Konkursie. Zmieniając Regulamin, Organizator wskazuje datę wejścia w życie zmiany nie krótszy niż 7 dni po dniu ich ogłoszenia. Wszelkie informacje o zmianach Regulaminu zostaną opublikowane na stronie internetowej https://jeziorakilawa.pl/. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku (przeprowadzenie losowania) w rozumieniu art. 2 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 4. Regulamin wchodzi w życie z chwilą rozpoczęcia Konkursu i obowiązuje przez cały okres jego trwania.
 5. Kategorycznie zabrania się naruszania zasad fair play pod rygorem dyskwalifikacji z uczestnictwa w Konkursie poprzez korzystanie więcej niż jednej tożsamości internetowej, korzystanie z kont fikcyjnych.
Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji