PROJEKT STATUTU IŁAWSKIEGO KLUBU SPORTOWEGO JEZIORAK IŁAWA

Poniżej przedstawiamy projekt nowego statutu, który zostanie poddany dyskusji i głosowaniu na Walnym Zebraniu, które odbędzie się w poniedziałek, 21 czerwca 2021 roku o godzinie 17:30 w Hali Sportowo-Widowiskowej w Iławie.

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Stowarzyszenie nosi nazwę: Iławski Klub Sportowy Jeziorak Iława, w skrócie „IKS Jeziorak Iława”, zwane dalej ,,Stowarzyszeniem’’.

§ 2.

Terenem działania Stowarzyszenia jest miasto i gmina Iława, a siedzibą władz jest miasto Iława.

§ 3.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem kultury fizycznej.

§ 4.

Stowarzyszenie działa na podstawie prawa o stowarzyszeniach, ustawy o kulturze fizycznej oraz niniejszego statut i uchwał Walnego Zebrania.

§ 5.

Stowarzyszenie jest stowarzyszeniem zarejestrowanym i posiada osobowość prawną.

§ 6.

Stowarzyszenie jest społeczną, samodzielną i samorządną organizacją kultury fizycznej działającą na zasadzie dobrowolności, opierającą swoją działalność na pracy społecznej ogółu członków, a do prowadzenia swojej działalności może zatrudnić pracowników. 

§ 7.

Stowarzyszenie może posiadać odznaki organizacyjne oraz używać pieczęci zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

ROZDZIAŁ II
CELE I ŚRODKI DZIAŁANIA

§ 8.

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. zapewnianie istnienia i rozwoju kultury fizycznej wśród społeczeństwa miasta i gminy Iława oraz dążenie do stałego podnoszenia jej rozwoju;
 2. propagowanie zdrowego trybu życia oraz prowadzenie działalności edukacyjno-oświatowej w zakresie prowadzenia zdrowego trybu życia; 
 3. rozpowszechnianie wiedzy o zdrowym trybie odżywiania, prowadzenie profilaktyki w walce z uzależnieniami. 
 4. krzewienie idei pokojowego, etycznego współzawodnictwa sportowego;
 5. podejmowanie działań mających na celu utrzymanie i powiększenie bazy materialnej i infrastrukturalnej służącej do uprawiania kultury fizycznej;
 6. współdziałanie z samorządami lokalnymi w celu realizacji zadań w zakresie kultury fizycznej;
 7. organizowanie różnego rodzaju zespołów oraz sekcji o charakterze rekreacyjno-sportowym według potrzeb członków;
 8. aktywne uczestnictwo we wszelkiego rodzaju inicjatywach społecznych dotyczących propagowania i popularyzacji kultury fizycznej i turystyki oraz ochrony środowiska naturalnego i zdrowia;
 9. podejmowanie innych działań, które okażą się celowe dla realizacji statutowej działalności;
 10. szkolenie młodzieży w zakresie piłki nożnej, piłki ręcznej, sportów walki, tenisa stołowego i innych dyscyplin.
 11. inicjowanie, rozwijanie i propagowanie masowych imprez sportowych;
 12. przyczynianie się do podnoszenia poziomu organizacyjnego imprez sportowych;
 13. rozwijanie form rywalizacji poprzez masowe imprezy sportowe;
 14. propagowanie wartości uczciwej walki sportowej według zasad Fair Play;
 15. dbałość o prawidłowy rozwój psychofizyczny członków stowarzyszenia oraz kształtowanie i propagowanie właściwych postaw moralnych; 
 16. tworzenie wśród członków Stowarzyszenia więzi przyjaźni, koleżeństwa, wzajemnego zrozumienia oraz odpowiedzialności społecznej;
 17. podniesienie świadomości społeczeństwa a w szczególności dzieci i młodzieży w zakresie odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych.
 18. promowanie miasta Iława;

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie szkoleń z zakresu sportu i rekreacji dla członków Stowarzyszenia oraz prowadzenie tychże szkoleń;
 2. sprawowanie wszechstronnej opieki organizacyjno-finansowej, szkoleniowej i wychowawczej nad członkami Stowarzyszenia oraz kontroli nad przestrzeganiem przez członków Statutu, postanowień i regulaminów oraz przepisów i zasad uprawiania kultury fizycznej;
 3. tworzenie warunków do rozwoju działalności prowadzącej do utrzymania i podnoszenia sprawności fizycznej;
 4. kształtowanie osobowości poprzez krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania sportu i rekreacji fizycznej wśród mieszkańców przez angażowanie ich do różnych form aktywności ruchowej, dostosowanych do wieku, stopnia sprawności i zainteresowań sportowych;
 5. aktywne uczestnictwo w zawodach sportowych organizowanych przez inne organizacje i kluby oraz przez Stowarzyszenie;
 6. organizowanie zajęć sportowych dla dzieci, młodzieży i dorosłych w różnych dziedzinach sportu oraz umożliwianie kształcenia się młodzieży i dorosłych poprzez kierowanie członków stowarzyszenia na kursy i szkolenia;
 7. organizowanie i koordynację zajęć sportowych na różnych obiektach sportowych i rekreacyjnych na terenie miasta, województwa i kraju;
 8. organizowanie zajęć teoretycznych, prowadzenie działalności wydawniczej i propagowanie aktywnego wypoczynku;
 9. kierowanie na szkolenia członków stowarzyszenia, kształcenie kadry instruktorskiej Stowarzyszenia;
 10. tworzenie programów promujących różne dyscypliny sportowe i rekreacyjne;
 11. czuwanie nad przestrzeganiem przez członków statutu Stowarzyszenia przepisów i regulaminów, a także zasad związanych z uprawiania sportu. 
 12. prowadzenie działalności gospodarczej i gromadzenie funduszy na działalność statutową Stowarzyszenia. 
 13. organizowanie letniego i zimowego wypoczynku w formach wyjazdowych i w miejscu zamieszkania;
 14. realizację zleconych zadań publicznych w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych a także innych zadań publicznych związanych z realizacją celów statutowych.
 15. zdobywanie środków finansowych na działalność statutową Stowarzyszenia. 
 16. współpracę z władzami miasta Iława. 
 17. prowadzenie zarobkowej działalności gospodarczej. 
 18. prowadzenie działań marketingowo-promocyjnych Stowarzyszenia. 
 19. realizację projektów finansowanych ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów/celów działania. 
 20. współpracę z organami administracji rządowej i samorządu terytorialnego oraz innymi organizacjami i instytucjami w zakresie: 
 • kultury fizycznej i sportu, 
 • ochrony i promocji zdrowia, 
 • wypoczynku dzieci i młodzieży, 
 • rozwoju fizycznego osób niepełnosprawnych, 
 • promocji i organizacji wolontariatu. 

§ 10. 

Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. 

ROZDZIAŁ III
CZŁONKOWIE ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 11.

 1. Członkiem Stowarzyszenia może być osoba fizyczna polska lub zagraniczna, która popiera działalność Stowarzyszenia i współdziała w realizacji jego działań statutowych i zgłosi pisemnie chęć przystąpienia do Stowarzyszenia.
 2. Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

a/ członków zwyczajnych,
b/ członków wspierających,
c/ członków honorowych.

 1. Członków przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia na podstawie pisemnego zgłoszenia. Odmowa przyjęcia w poczet członków powinna zawierać uzasadnienie.
 2. W razie odmowy przejęcia kandydata na członka Stowarzyszenia osoba ta może odwołać się do Walnego Zebrania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji Zarządu o odmowie przyjęcia. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie  jest ostateczna.
 3. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna polska lub zagraniczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złoży pisemną deklarację, uiści składki członkowskie i zostanie przyjęta przez Zarząd Stowarzyszenia. W razie zgody rodziców lub prawnych opiekunów członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być także małoletni w wieku od 16 do 18 lat, który ma ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
 4. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna z kraju i zagranicy popierająca działalność Stowarzyszenia.
 5. Godność członka honorowego Stowarzyszenia nadaje Walne Zebranie Stowarzyszenia na wniosek Zarządu Stowarzyszenia.

§ 12.

Czynne i bierne prawo wyborcze przysługuje tylko członkom zwyczajnym. 

§ 13. 

Członkowie zwyczajny mają prawo do:

 1. czynnego udziału w Walnym Zebraniach członków;
 2. wybierania i bycia wybieranym do władz statutowych Stowarzyszenia;
 3. zgłaszania wniosków i postulatów dotyczących działalności Stowarzyszenia;
 4. korzystania z uprawnień członkowskich wynikających ze struktury i działalności Stowarzyszenia.

§ 14.

Członkowie Stowarzyszenia są zobowiązani do:

 1. aktywnego uczestnictwa w działalności na rzecz rozwoju i podnoszenia poziomu kultury fizycznej oraz realizacji celów statutowych Stowarzyszenia;
 2. przestrzegania postanowień Statutu, regulaminu i uchwał władz statutowych.
 3. dbania o mienie i dobre imię Stowarzyszenia.
 4. opłacania składek członkowskich (nie dotyczy członków honorowych i wspierających).

§ 15.

Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje w przypadku:

 1. dobrowolnego pisemnego wystąpienia ze Stowarzyszenia zgłoszonego do Zarządu;
 2. rozwiązania lub likwidacji  osoby prawnej będącej członkiem  wspierającym Stowarzyszenia;
 3. śmierci członka  Stowarzyszenia;
 4. wykluczenia na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia;

Członek Stowarzyszenia może być wykluczony na podstawie uchwały Zarządu Stowarzyszenia w przypadku:

 1. nieuczestniczenia w jego pracach przez okres co najmniej roku;
 2. zalegania z opłatą członkowską przez okres co najmniej sześciu miesięcy;
 3. skazania wyrokiem na karę dodatkową utraty praw publicznych;
 4. zachowania niezgodnego ze Statutem Stowarzyszenia oraz uchwałami i postanowieniami władz statutowych;
 5. zawinionego spowodowania szkody materialnej na rzecz Stowarzyszenia;

W razie wykluczenia członka ze Stowarzyszenia osoba ta może odwołać się od decyzji Zarządu Stowarzyszenia do Walnego Zebrania w terminie siedmiu dni od dnia otrzymania pisemnej decyzji Zarządu o wykluczeniu. Uchwała Walnego Zebrania w tym przedmiocie  jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV
WŁADZE STOWARZYSZENIA

§ 16. 

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
 1. Walne Zebranie
 2. Zarząd Stowarzyszenia
 3. Komisja Rewizyjna
 1. Wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywają się na Walnym Zebraniu.
 2. Kadencja władz Stowarzyszenia trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu na Walnym Zebraniu.
 3. Uchwały władz Stowarzyszenia zapadają zwykłą większością głosów.
 4. Członkowie władz Stowarzyszenia pełnią swoje funkcje społecznie.

§ 17. 

 1. Najwyższą władzą Stowarzyszenia jest Walne Zebranie.
 2. Członek Stowarzyszenia może brać udział w Walnym Zebraniu osobiście, przez pisemnie ustanowionego pełnomocnika, listownie lub w sposób zdalnym umożliwiający jego identyfikację.
 3. Walne Zebrania mogą być zwyczajne i nadzwyczajne.
 4. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej raz w roku.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebrane może być zwołane:
  1. na wniosek Zarządu;
  2. na wniosek Komisji Rewizyjnej;
  3. na wniosek 1/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
 6. Wniosek o zwołanie nadzwyczajnego Walnego Zebrania powinien zawierać proponowany porządek obrad.
 7. Nadzwyczajne Walne Zebranie powinno być zwołanie najpóźniej w ciągu 1 miesiąca od dnia zgłoszenia wniosku.
 8. Zawiadomienie o Walnym Zebraniu może być opublikowane przez Zarząd na co najmniej 20 dni przed terminem Zebrania.

§18.

 1. Obrady Walnego Zebrania prowadzi przewodniczący wybrany przez członków zebrania.
 2. Z obrad Walnego Zebrania sporządza się protokół, który powinien być podpisany przez przewodniczącego i protokólanta.

§ 19.

Do kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. uchwalenie statutu i podejmowanie uchwał o zmianach w statucie i rozwiązaniu Stowarzyszenia;
 2. wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej;
 3. uchwalenie głównych kierunków działalności Stowarzyszenia;
 4. rozpatrywanie i zatwierdzenie sprawozdań z działalności władz Stowarzyszenia;
 5. udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi na wniosek Komisji Rewizyjnej;
 6. nadawanie godności członka honorowego;
 7. uchwalenie regulaminu władz Stowarzyszenia oraz regulaminu wyborczego;
 8. rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu w sprawie odmowy przyjęcia oraz w sprawie wykluczenia ze  Stowarzyszenia;
 9. rozstrzyganie wniosków Zarządu i członków  Stowarzyszenia;
 10. podejmowanie uchwał w przedmiocie przeznaczenia dochodu z działalności  Stowarzyszenia
 11. podejmowanie uchwał w sprawach, w których statut nie określa kompetencji innych władz.

§ 20.

W Walnym Zebraniu Stowarzyszenia biorą udział:

 1. z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni
 2. z głosem doradczym –  członkowie honorowi, wspierający oraz zaproszeni goście.

§ 21.

Uchwały Walnego Zebrania zapadają zwykłą większością głosów bez względu na quorum.

§22.

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami. Do zakresu działania Zarządu należy:
  1. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
  2. kierowanie i zarządzanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
  3. zarządzanie majątkiem i funduszami Stowarzyszenia.
  4. ustanawianie pełnomocników Stowarzyszenia.
  5. rozstrzyganie sporów między członkami.
  6. przyjmowanie, wykluczanie członków.
  7. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
 2. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb nie rzadziej niż raz na trzy miesiące i są zwoływane przez Prezesa Zarządu. O czasie i miejscu posiedzenia zawiadamia się członka Zarządu pisemnie lub telefonicznie na 7 dni przed terminem posiedzenia.
 3. Zarząd podejmuje decyzje zwykłą większością głosów przy obecności na posiedzeniu co najmniej połowy członków Zarządu. Prezes Zarządu wykonuje decyzje Zarządu.

§ 23.

Zarząd Stowarzyszenia składa się z 7-11  osób, w tym:

 1. Prezesa
 2. sześciu V-ce Prezesów
 3. Sekretarza
 4. Członkowie Zarządu

Zarząd reprezentowany jest na zewnątrz przez Prezesa Zarządu.

§24.

W razie ustąpienia Prezesa w czasie trwania kadencji Zarządu, Zarządowi przysługuje prawo wyboru spośród swoich członków osoby pełniącej funkcję Prezesa do czasu zwołania najbliższego Walnego Zebrania .

§ 25. 

Do zakresu działania Prezesa Zarządu należy:

 1. kierowanie działalnością Zarządu i Stowarzyszenia;
 2. wydawanie wewnętrznych zarządzeń zapewniających wykonanie uchwał władz statutowych Stowarzyszenia oraz bieżące kierowanie Stowarzyszeniem;
 3. wykonywanie czynności przewidzianych w kodeksie pracy dla kierownictwa zakładu pracy.

§ 26.

 1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Stowarzyszenia.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 do 5 członków, w tym z Przewodniczącego, V-ce Przewodniczącego, Sekretarza i członków.
 3. Członkowie Komisji Rewizyjnej są wybierani przez Walne Zebranie.
 4. Komisja Rewizyjna przeprowadza co najmniej raz w roku kontrolę działalności Stowarzyszenia w zakresie kontroli finansowej i statutowej.
 5. Komisja ma prawo występowania z wnioskami do Zarządu wynikającymi z ustaleń kontroli i żądania wyjaśnień oraz usunięcia nieprawidłowości.
 6. Członkowie Komisji Rewizyjnej lub upoważniony przez nią członek Komisji ma prawo brać udział w posiedzeniu Zarządu Stowarzyszenia i innych organów z głosem doradczym.
 7. Komisja Rewizyjna przedkłada Walnemu Zebraniu sprawozdanie oraz posiada wyłączne prawo stawiania wniosku w sprawie absolutorium.

ROZDZIAŁ V
NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

§ 27.

Stowarzyszenie ma prawo wyróżniania i nagradzania zasłużonych dla kultury fizycznej zawodników, działaczy, trenerów i instruktorów.

§ 28.

Stowarzyszenie może występować o nadanie odznaczeń państwowych, resortowych i innych dla działaczy, trenerów, zawodników, instruktorów i sędziów.

§ 29.

Rodzaj nagród i wyróżnień oraz warunki i zasady ich przyznawania określają odpowiednie przepisy obowiązujące w kulturze fizycznej.

ROZDZIAŁ VI
MAJĄTEK I FUNDUSZ STOWARZYSZENIA

§ 30.

Majątek i fundusze  Stowarzyszenia stanowią:

 1. nieruchomości i ruchomości Stowarzyszenia;
 2. składki członkowskie;
 3. dochody z majątku ruchomego i nieruchomego;
 4. wpływy z działalności statutowej;
 5. dotacje, darowizny, spadki i zapisy;
 6. dochody z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 31.

 1. Do nabycia, zbycia i obciążenia majątku oraz zaciągnięcia zobowiązań upoważniony jest Zarząd Stowarzyszenia.
 2. Dla ważności oświadczeń dotyczących praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest współdziałanie i podpis co najmniej dwóch członków Zarządu, w tym Prezesa i Skarbnika lub Prezesa i innego członka Zarządu upoważnionego do czynności przez Zarząd.

ROZDZIAŁ VII
ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE SIĘ  STOWARZYSZENIA

§ 33.

Uchwała w sprawie zmiany statutu lub rozwiązania Stowarzyszenia podejmowana jest przez Walne Zebranie  większością 2/3 głosów w obecności co najmniej połowy liczby członków.

§ 34 .

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji, ustala likwidatora i cel na jaki przeznaczony zostaje majątek  Stowarzyszenia.

Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej.
Akceptuje
Więcej informacji